×

GJINIA, TRAJTA DHE RASA E EMRIT - Gjuhë shqipe

-emrat në shqipe ndryshojnë jo vetëm në numër, por edhe sipas gjinive, rasave e trajtave. Gjinia -emrat në gjuhën shqipe ndahen në tri gjini: gjinia mashkullore, gjinia femërore dhe gjinia asnjanëse, kryesisht ata me nyjë të përparme. -për çdo shqipfolës nuk është i vështirë dallimi i gjinisë së emrave.

Shumësi i Emrave Mashkullorë - Gjuhë shqipe

Shumësi i Emrave Mashkullorë - Gjuhë shqipe - Mjetet e formimit të trajtës së shumësit te emrave në gjuhën e sotme letrare janë të larmishme. Në përgjithsi, trajta e shumësit formohet me anë mbaresash. Nga këto më të përdorshmet janë: -ë, -a, -e, p.sh.: anëtarë, grurë, lekë, shoferë, etj.; dema, fusha, kodra, pëllumba, vegla etj.; aksione, fise, kombe, shtete, etj.

Testo nivelin e anglishtes tënde falas!

Qendra e gjuhëve 'English For Life LLC' në Kumanovë ofron test falas të gjuhës angleze për të gjithë nxënësit dhe studentët që dëshirojnë të shohin nivelin e tyre se ku gjenden. Ky test u mundësuar nga prof. Ardian Deari. Testi përfshin materialet nga niveli i parë (A1 sipas korrnizës Europiane deri në A2+) deri në nivelin para-mesatarë.

Kërko në blogjet tona

Shkarkoni aplikacionin tonë

Ofrojmë platformën tonë edukative Download on the App Store Get it on Google Play
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.