×
Llojet e foljes

Dallojmë lloje të ndryshme të foljes:

Foljet ndihmëse (kam dhe jam) dhe gjysmëndihmëse (mund, duhet…);

Foljet kalimtare dhe jokalimtare. Kalimtare janë ato që kanë një kundrinor, ndërsa jokalimtare janë ato që nuk kanë kundrinor. Foljet kalimtare ndahen në: kalimtare të drejta, ato që kanë një kundrinor të drejtë dhe në kalimtare të zhdrejta, ato që kanë një kundrinor të zhdrejtë.

Foljet pavetore ( atoqëtregojnënjëdukuri atmosferike ..p.sh.vetëtimë, bubullimë etj.) dhe njëvetore (ato që kanë vetëm vetën e tretë ..p.sh.bie shi-ai bie…).

Format e pashtjelluara të foljes janë:

• Pjesorja: punuar;

• Paskajorja: për të punuar;

• Përcjellorja: duke punuar;

• Mohorja: pa punuar;

 -Foljet e parregullta:

• Foljet e parregullta temën e së kryerës së thjeshtë dhetëpjesorese kanëkrejttëndryshmengatema e trajtës përfaqësuese (t.e t.p. shoh-t.e s.kr.thj. pashë-t.e pj.parë).

 -Foljet e rregullta:

• Quhen kështu ngase kalojnë rregullisht nga një kohë në tjetrën (shikoj – shikoja – shikova – shikuar).

• Folja këpujore:

• Shërben për të vënë lidhje pjesën kryesore të kryefjalës me kallëzuesorin e kryefjalës, pra shërben si këpujë. Folja këpujore bazë ka foljen jam (është).

Kërko në blogjet tona

Shkarkoni aplikacionin tonë

Ofrojmë platformën tonë edukative Download on the App Store Get it on Google Play
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.