×

Të gjithë kursistët e gjuhës angleze, gjuhës gjermane apo gjuhës maqedone që ndjekin mësim në qendrat tona, në fund të kompletimit të nivelit të tyre do të pajisen me çertifikatë për kryerjen dhe përfundimin e nivelit në të cilin gjenden. Çertifikata është valide dhe se mund të verifikohet përmes QR kodit - online, ku pastaj do të mund të shihni dhe rezultatet, mungesat, dhe të dhënat e personit në fjalë. Vlenë të ceket se pa e pasur QR kodin privatësia juaj është e ruajtur si dhe askush nuk ka qasje për të parë ato të dhëna. Përndryshe nga kjo, gjithashtu çdo çertifikatë mban numrin rendor dhe arkivor në sistemin tonë si dhe arkivohet testi dhe kopja e çertifikatës së dhënë në qendrën tonë. 

Më poshtë keni mundësinë të shihni një nga çerfikatat tona (shembull):

Shih çertifikatën më të detajuar

Këtu gjendet një çertifikatë që mund ta shihni në detaje.
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.